جلسه شورای مدیران شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2

در این جلسه سید محمد جعفری مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 با اهدای لوحی از رضا رحمانی مسئول حراست شرکت و مجموعه همکارانشان که بعنوان حراست برتر دستگاه های تابعه سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران معرفی شدند قدردانی کرد.

چاپ محتويات