شنبه 5 مهر 1399
تصاویر تور رسانه ای و نشست خبری شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 در هفته دولت : کارخانه آرد ساحل قو سلمان شهر
عکس یادگاری اصحاب رسانه در تور صنعتی سلمانشهر
تور رسانه ای سلمانشهر
تور رسانه ای سلمانشهر
تور رسانه ای سلمانشهر
تور رسانه ای سلمانشهر
تور رسانه ای سلمانشهر
تور رسانه ای سلمانشهر
تور رسانه ای سلمانشهر
تور رسانه ای سلمانشهر
تور رسانه ای سلمانشهر
تور رسانه ای سلمانشهر
نشست خبری مدیرعامل در سلمانشهر
نشست خبری مدیرعامل در سلمانشهر
یوسف خانی مدیر کارخانه آرد ساحل قو سلمانشهر
نشست خبری مدیرعامل در سلمانشهر
نشست خبری مدیرعامل در سلمانشهر
کاظمی نژاد معاون بازرگانی شرکت، در نشست خبری مدیرعامل در سلمانشهر
نشست خبری مدیرعامل در سلمانشهر
نشست خبری مدیرعامل در سلمانشهر
نشست خبری مدیرعامل در سلمانشهر
یوسف خانی مدیر کارخانه آرد ساحل قو سلمانشهر
عکس یادگاری مدیرعامل و اصحاب رسانه