دوشنبه 29 بهمن 1397
تصاویر نشست صمیمی مدیرعامل شرکت غله و مدیران کارخانجات آرد و اتحادیه های خبازان با استاندار مازندران :