واریز 1315میلیارد ریال به حساب گندمکاران استان سمنان

کشاورزانی که تا تاریخ 2تیر ماه سالجاری محموله های گندم خود را به مراکز خرید تضمینی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان تحویل و اطلاعات آن در سامانه جامع خرید تضمینی بانک کشاورزی ثبت گردید، مطالبات خود را دریافت کردند. با شروع فصل خرید از خرداد ماه امسال تا کنون بیش از 32 هزارتن گندم از کشاورزان استان سمنان خریداری شد. به گزارش روابط عمومی: تا کنون بیش از 1315 ریال معادل با 81درصد از مطالبات گندمکاران در قبال گندم خریداری شده پرداخت شده است . قابل ذکر است هم اکنون خرید گندم در شهرستان های سمنان و دامغان در حال انجام و در شهرستان شاهرود منطقه کالپوش و نردین آغاز گردیده و تا اواخر مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

 

چاپ محتويات